tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./23.05.2022/2022-1168

TÜRKİYE BAROLAR BİRİJĞİ BAŞKANLIĞI YASA İZLEME MERKEZİ YÖNERGESİ

I.BÖLÜM
Genel Hükümler
Yasa İzleme Merkezinin Kuruluşu, Amacı, Kapsamı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere “Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına verilen; “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak; kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasanlar hazırlamak” görevlerine ilişkin faaliyetlerde Başkanlığa katkı sunmaktır.

Kapsam         

Madde 3:
Bu Yönergenin amacı, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde, Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulan “Yasa İzleme Merkezi”nin kuruluşu, görevleri, organları ve faaliyetlerine ilişkin usul ile esasların düzenlenmesidir.

Tanımlar

Madde 4:
Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Başkan; Türkiye Barolar Birliği Başkanını,
 2. Merkez: Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezini,
 3. TBB: Türkiye Barolar Birliğini,
 4. Temel Yönerge: Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesini,
 5. Yönerge: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Yasa İzleme Merkezi Yönergesini,
 6. Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunu ve
 7. Yürütme Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi Yürütme Kurulunu ifade eder.


Görev ve Etkinlikler


Madde 5:
Merkez, Yönergede belirtilen amaçlar doğrultusunda, TBB’nin gözetim ve onayıyla aşağıdaki görevleri yapar; çalışmaları ve etkinlikleri yürütür:

Üstlenilen toplumsal sorumluluk gereği, her türlü hak ihlallerine karşı yapılacak yasal ve idari girişimlere gerekçe ve temel oluşturmak; mevzuatı ve ülkenin gündemindeki hukuki sorunları yakından izlemek ve önemli yasal düzenlemelere hazırlık aşamasında müdahil olabilmeye yönelik görüş belirleyerek gerekli hâllerde kamuoyunu bilgilendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak;

İhtiyaç hâlinde. Yönetim Kurulunun onayıyla bilimsel komite, alt kurul, merkez vb. organlar oluşturmak; diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma sağlamak; ulusal ve uluslararası alanda bilimsel toplantı, seminer, kongre, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek; Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri ifa etmek.

II.BÖLÜM
Yapılanma

Koordinatör

Madde 6: Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden birini “koordinatör” olarak görevlendirebilir. Koordinatörün görevi, TBB ile Merkez arasındaki eşgüdümü sağlamaktır. Koordinatörün görevi, Yönetim Kurulunun görev süresiyle sınırlıdır; yeniden görevlendirmek mümkündür.

Merkez Organları

Madde 7:
Merkezin organları şunlardır:

 1. Yürütme Kurulu
 2. Bilim-Danışma Kurulu
 3. Merkez Yürütme

Kurulunun Oluşumu
Madde 8:

 1. Merkez üyeleri Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak Merkezde yer alır.
 3. Yürütme Kurulu bu maddenin a bendindeki ilkeler gözetilmek suretiyle Merkez üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az yedi üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup tekrar seçilmeleri mümkündür.
 4. Yürütme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süresi bir yıl olup tekrar seçilmeleri mümkündür.

Görev ve Yetkiler

Madde 9:

 1. Yürütme Kurulu, Merkez Sözcüsünün çağrısıyla üç ayda bir olağan toplanır.
 2. Bilim-Danışma Kurulunun toplantı gündemi ile ilgili olan üyesi/üyeleri, Sözcünün daveti üzerine Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir, görüş ve önerilerde bulunabilir.
 3. Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin görev alanlarında faaliyet göstermek üzere; yasa izleme, ön izleme, alan araştırma ve yasa hazırlama, uygulama takibi vb. gerekli görülen alan ve konularda bölümler, komisyonlar, çalışma grupları, alt çalışma grupları, kollar oluşturulabilir veya oluşturulanlar birleştirilip ayrılabilir ve bu oluşumlardan sorumlu olmak üzere Yürütme Kurulu üyeleri görevlendirilebilir.
 4. Her bölüm, çalışma usul ve esaslarını, Merkez sözcüsünün bilgi ve onayı çerçevesinde, ilgili Yürütme Kurulu üyesi ile birlikte kendi belirler.
 5. Bölümler, çalışmalarının sonuçlarını; değerlendirilmek ve gerekirse Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yürütme Kuruluna iletir!
 6. Yürütme Kurulu, Merkezin idare ve icra organı sıfatıyla; Merkezin faaliyetlerinin kanun, yönetmelik, kararname ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar, her türlü girişimi yapar, kararlar alır, uygular ve uygulatır.
 7. Yürütme Kurulu, amaçlarının gerekli kıldığı bölümleri ve çalışma gruplarını oluşturarak Yönetim Kurulunun onayına sunar; bu bölüm ve grupların eşgüdümünü sağlar.
 8. Yürütme Kurulu, Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarını hazırlar, projelendirir ve yürütür.
 9. Yürütme Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yapar, çalışmaları yürütür.
 10. Sekreter; Sözcünün çağrısı ile oluşturulan toplantı gündemini hazırlar, toplantı gününü ve gündemi üyelere bildirir, toplantı tutanaklarını düzenler, Merkezin yazı işlerini yönetir ve Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlanmasını sağlar. Çalışma ve etkinlikler için yapılacak harcamalar için mali bilanço taslağı hazırlar, onaylanmasını takip eder ve bu bütçenin uygulanmasını denetleyerek rapor hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yürütme Kuruluna iletir.
 11. Sözcü; Merkezi temsil eder, üç ayda bir olağan toplantılar dışında gerekli gördüğünde Yürütme Kurulunu toplantıya çağırmak için Yönetim Kurulundan talepte bulunur, yapılan olağan ve olağanüstü toplantılara başkanlık eder, Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını gözetir ve Merkez faaliyetlerinin gerektirdiği diğer görevleri yapar. Sözcü, bu görevlerinin uygun göreceği bir bölümünü “sekreter”e devredebilir.

Bilim-Danışma Kurulu

Madde 10

 1. Bilim-Danışma Kurulu, değişik alanlarda ve konularda toplumsal sorumluluklar üstlenmiş olup, çalışma ve etkinlikleri ile tanınan “yetkin” kişiler arasından. Başkan ve Yürütme Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişilerden oluşturulur ve ihtiyaç hâlinde bu sayı artırılabilir. Görev süresi. Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Yürütme Kurulu, Bilim-Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
 2. Bilim-Danışma Kurulunda, akademisyenlerle meslek örgütleri, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de yer almalarına özen gösterilir.
 3. Bilim-Danışma Kurulu, Sözcünün çağrısı üzerine en az altı ayda bir olağan toplantı yapar.
 4. Bilim-Danışma Kurulu, ilk toplantısında, dönem içindeki toplantılarını yönetmek üzere bir sözcü ve iki sekreter seçer.
 5. Bilim-Danışma Kurulu, çalışma usul ve esaslarını kendisi belirler.
 6. Bilim-Danışma Kurulu toplantılarında oylama yapılmaz; muhalefet hâlinde, “şerh” düşülür.

Görevi

Madde 11;
Bilim-Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Merkezin görev alanına giren konularla ilgili olarak bilimsel çalışmalar ve değerlendirmeler yapar; sonuçlan. Yürütme Kuruluna iletir.
 2. Merkezin çalışma ve etkinlikleri konusunda rapor hazırlar, görüş bildirir, önerilerde bulunur, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılır.
 3. Bilim-Danışma Kurulu, Merkezin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalara katkı sağlar; görüş, tespit, değerlendirme ve önerileriyle Merkezin etkinliğini artırır.
 4. Bilim-Danışma Kurulu Sözcüsü ve/veya gündemle ilgili üyeleri, vaki davet üzerine Yürütme Kurulu toplantılarına katılıp görüş açıklayabilirler.
 5. Toplantı sonunda. Yürütme Kuruluna iletilmek üzere tutanak düzenlenir.
 6. Bilim-Danışma Kurulunun kararları. Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek, sonuçlan Yönetim Kuruluna sunulur.

Merkez Görevlisi

Madde 12:
Merkez görevlisi. Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olmak, kayıt ve tutanakları tutmak, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek vb. idari faaliyetler için Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetleriyle görevli üyesine bağlı olarak çalışmak üzere TBB içinden veya dışarıdan görevlendirilir.

III.BÖLÜM
Mali Hükümler
Giderleri


Madde 13: Merkezin, Yönergede belirlenen amacının gerçekleştirilmesine yönelik her türlü harcama ve giderleri TBB bütçesinden karşılanır.

IV.BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 14:
Yönetim Kurulunun 14.11.2013 gün ve 2013-1196 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan Türkiye Barolar Birliği Yasa izleme Merkezi yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 15:

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 110. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 2. Yönergede yer almayan hususlarda Temel Yönerge uygulanır.

Yürütme
Madde 16: Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.